top of page

Kraamverzorgende en verpleegkundige

Richtlijn        Hulpmiddelen        Supplementen        Samenvattingskaart        Richtlijn volledig        Downloads en Links        Totstandkoming

Kwaliteitsindicatoren

Deze indicatoren geven een aanwijzing over de mate van kwaliteit van de geleverde zorg in verband met de richtlijn Hyperbilirubinemie. Het betreffen voornamelijk structuurindicatoren die informatie geven over de organisatorische randvoorwaarden om conform de richtlijn te kunnen werken. De meesten kunnen ook als procesindicator worden toegepast door te meten en te registreren. Zo kan informatie worden verkregen of de richtlijn juist wordt toegepast. De laatste indicator is een uitkomstindicator. Deze geeft de uitkomst van het hele zorgproces rondom hyperbilirubinemie weer én het landelijk effect van de richtlijn hyperbilirubinemie.

Gebruik van voorafkanstabel
Zorgorganisaties die obstetrisch zorg verlenen stellen voorafkanstabel beschikbaar voor alle parteurs, bij voorkeur door opname van de voorafkanstabel in het partusverslag en/of patiëntendossier.

type interne structuur indicator
advies objectiveer het gebruik van de voorafkanstabel door opname in registratiesysteem

 

Aanwezigheid zorgprotocol “signaleren en evalueren van hyperbilirubinemie”
Zorgorganisaties betrokken bij zorg voor pasgeborenen zorgen voor aanwezigheid van een zorprotocol signaleren en evalueren van hyperbilirubinemie voor alle zorgverleners betrokken bij de zorg voor pasgeborenen bij voorkeur door opname in interne protocollen structuur. De chronologische versie van de richtlijn en de bijbehorende hulpmiddelen kunnen als basis dienen.

type interne structuur indicator
advies objectiveer gebruik zorgprotocol bv door periodiek statusonderzoek

Interpretatie van de uitslagen van bilirubinebepalingen op basis van (nieuwe) leeftijdsprecifieke referentie-intervallen (=bilicurve).
Zorgorganisaties betrokken bij zorg voor pasgeborenen zorgen voor beschikbaarheid van de nieuwe bilicurve voor alle zorgverleners betrokken bij interpretatie van bilirubine uitslagen bij pasgeborenen, bij voorkeur door opname in locale zorgprotocollen en/of opname in patientendossiers.

type interne structuur indicator

Ouderinformatie over hyperbilirubinemie
Zorgorganisaties betrokken bij zorg voor pasgeborenen zorgen voor schriftelijke ouder informatie over hyperbilirubinemie voor alle zorgverleners betrokken bij zorg voor pasgeborenen bij voorkeur door opname in locale patienteninformatie.

type interne structuur indicator
advies objectiveer door opname in registatiesysteem of periodiek statusonderzoek of door vragenlijst bij patiëntengroepen of men de informatie heeft ontvangen

 

Informatieoverdracht van voorafkans
Zorgorganisaties betrokken bij zorg voor pasgeborenen zorgen voor opname in schriftelijke informatie overdracht van de voorafkans voor alle zorgverleners betrokken bij zorg voor pasgeborenen bij voorkeur door opname van overdracht tabel voorafkans in ontslagbrief of overdrachtsformulier.

type interne structuur indicator
advies objectiveer door opname in registatiesysteem of periodiek statusonderzoek of door vragenlijsten bij verwijzers en ontvangers (1e vs 2e lijn en v.v.)

 

Chartreviews bij ernstige hyperbilirubinemie (>420umol/l)
Zorgorganisaties betrokken bij zorg voor pasgeborenen zorgen voor een structuur van periodieke chartreviews/incidentanalyses bij ernstige hyperbilirubinemie voor de zorgverleners betrokken bij zorg voor pasgeborenen bijvoorbeeld zoals “perinatal audit” bij voorkeur 1e en 2e lijn samen.

type interne structuur indicator
advies doel is zwakke punten in zorgketen te ontdekken om deze te kunnen verbeteren

 

Percentage TSB > 420 en >510
Zorgorganisaties betrokken bij zorg voor pasgeborenen zorgen voor registratie TSB > 420 umol/l en TSB > 510 umol/l voor medische zorgverleners betrokken bij zorg voor pasgeborenen bij voorkeur in bestaande registratiesysteem (bv PRN).

type uitkomstindicator zowel intern als extern (effectiviteit vd richtlijn)
advies streven is opname in PRN of ZH-registratiesystemen

bottom of page