top of page

Kinderarts

Richtlijn        Hulpmiddelen        Supplementen        Samenvattingskaart        Richtlijn volledig        Downloads en Links        Totstandkoming

Verklarende woordenlijst

Albumine

bloedeiwit


Athetotische cerebrale parese

verlamming, met daarbij onophoudelijke krampend strekken en buigen van vingers en tenen, veroorzaakt door een beschadiging van de hersenen

Bilirubine

afbraakproduct van hemoglobine; heeft een gele kleur

Bilirubine/albumine ratio

verhouding tussen bilirubine en albumine

Bloedgroepenincompatibiliteit

onverenigbaarheid van bloedgroepen

Brainstem auditory evoked potential

een onderzoek waarbij de kwaliteit van de gehoorszenuw wordt onderzocht

Cholestase

galstuwing

Clofibraat

geneesmiddel dat gebruikt wordt om het bilirubinegehalte te doen afnemen

Covalent

term uit de chemie die een binding tussen twee moleculen aangeeft

Diazomethode

chemische analysemethode voor het aantonen van bilirubine
 

Ektachrome / Vitros analyse

analysemethoden om het bilirubinegehalte vast te stellen
 

Encefalopathie

hersenaandoening
 

Ethyleen-diamine tetra azijnzuura

een stof waarmee bloed onstolbaar gemaakt wordt

Etiologie

leer van de oorzaken

Exogene

van buiten (het lichaam) afkomstig

Fiberoptische lampen

lampen, waarbij gebruik gemaakt wordt van glasvezels

Galgangatresie

verschrompeling van de galwegen

Gestatieduur

duur van de zwangerschap

Getransfundeerd bloed

bloed, verkregen door middel van een transfusie
 

Glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie (G6PD deficiëntie)

aangeboren stofwisselingsziekte van de rode bloedcel, leidt tot verhoogde bloedafbraak

Heam, hemoglobine

eiwit, aangetroffen in de rode bloedcellen, waarmee zuurstof vervoerd wordt

Hepatoporto-enterostomie

operatief aangelegde verbinding tussen de afvoerwegen van de gal en de dunne darm

Hyperbilirubinemie

hoog serumgehalte van bilirubine

Icterus

geelzucht

Immunoglobulinen

eiwitten die een rol spelen in de afweer

Iso-immuun hemolyse

bloedafbraak veroorzaakt door onverenigbaarheid van bloedgroepen

Intermediaire fase

tussenliggende fase
 

Kernicterus

een door hyperbilirubinemie veroorzaakte beschadiging van diep gelegen delen (‘kernen’) van de hersenen

Lege artis

volgens de regelen van de kunst

Light emitting diode

een soort lichtbron

Macrosomie

een voor de duur van de zwangerschap te zware baby
 

Neonatorum

van/betreffende de pasgeborene

Obstructieve hepatobiliare aandoedening

een leverziekte, veroorzaakt door belemmering van galstroom

O-fractie

biochemische term voor een soort bilirubine
 

Opisthotonus

krampachtig achterwaartse houding van het lichaam

Pathologisch

ziek, ziekmakend

Porfyrie

stofwisselingsziekte waarbij de vorming van het eiwit hemoglobine gestoord is

Prolongatus

langer durend

Pyruvaatkinas

eeen enzym, betrokken bij de energiehuishouding van de rode bloedcel. Een tekort leidt tot versnelde bloedafbraak
 

Resuscitatie

het geheel van handelingen om een dreigend sterven te voorkomen (ook wel: reanimatie)
 

Retrocollis

krampachtig achterwaartse houding van het hoofd
 

Serum

dat deel van het bloed dat overblijft als de bloedcellen geklonterd zijn
 

Sferocytose

een erfelijke vorm van bloedarmoede, waarbij de rode bloedcellen erg kwetsbaar zijn en daardoor te snel worden afgebroken
 

Spectrine

eiwit in de rode bloedcel. Een te laag gehalte ervan leidt tot sferocytose
 

Transcutaan

door de huid
 

TcB

Transcutane bilirubine
 

TSB

totaal serumbilirubine: het bilirubinegehalte in het serum
 

Vitrosmethode

chemische analysemethode voor het aantonen van bilirubine

 

Lijst van afkortingen

AAP

American Association of Pediatrics

AGREE

Appraisal of Guidelines for REsearch and Evaluation (methode om de kwaliteit en bruikbaarheid van richtlijnen te evalueren

AHRQ

Agency for Health Care Quality and Research (Amerikaanse instantie, gericht op verbeteren van de kwaliteit van zorg)

BAEP

Brainstem auditory evoked potential

B/A ratio

bilirubine/albumine ratio
 

CBO

Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO
 

DAGT

directe antiglobulinetest (directe Coombstest) test om bloedgroepenincompatibiliteit aan te tonen
 

EDTA

ethyleendiamine tetra azijnzuur
 

FT

fototherapie
 

G6PD

glucose 6 fosfatase deficiëntie
 

IVIG

intraveneuze immunoglobulinen
 

JGZ

jeugdgezondheidszorg

LED

light emitting diode

NSCK

Nederlands SignaleringsCentrum Kindergeneeskunde

PK

pyruvaatkinase
 

TSB

totaal serumbilirubine
 

TcB

transcutaan gemeten bilirubine
 

WT

wisseltransfusie

Lijst van afkortingen
bottom of page